Om tot uniforme afspraken tussen bouwbedrijven en overheden over de grens heen te komen zijn de eurocodes opgesteld. Dit kwam mede doordat voor megagrote bouwprojecten er een Europese aanbesteding werd uitgeschreven die vaak werd gewonnen door een partij uit een ander land dan waar de Europese aanbesteding was uitgeschreven. Sinds het instellen van de eurocodes weet iedere bouwondernemer waar ook in Europa aan welke codes hij zich moet houden om een perfect legaal gebouw neer te zetten.

Doel van de eurocodes

De eurocodes hebben tot doel:

  • Uniforme criteria op te stellen voor gebruik binnen heel Europa
  • Verschillen in nationale regels te harmoniseren
  • Een uniforme basis te creëren voor onderzoek en ontwikkeling
  • De uitwisseling van diensten en producten in het bouwwezen te vereenvoudigen
  •  Het aanbestedingsbeleid voor bouwwerken binnen Europa te vereenvoudigen

De eurocodes zijn verschenen in de talen Engels, Duits en Frans. De vertalingen in deze hoofdtalen worden als norm gehanteerd (en door de CEN bewaakt) totdat andere deelnemende landen hun eigen vertalingen hebben verzorgd.

In Nederland is de NEN hiervoor verantwoordelijk maar werkt in dit verband nauw samen met de TNO.

Nederlandse normen met betrekking op glas

Deze glasnormen zijn opgesteld door Glas Branche Organisatie en het Kenniscentrum Glas. Zij zorgen voor regelmatige aanvullingen. En zorgen steeds voor up to date documentatie over glas, glasproducten en regelgeving die betrekking heeft tot glas. Alle door de Glas Branche Organisatie en het Kenniscentrum Glas uitgegeven informatie is gratis beschikbaar. U kunt het bijvoorbeeld downloaden van de desbetreffende websites.

Welke glasnormen zijn er?

De Glas Branche Organisatie en het Kenniscentrum Glas hebben volgende glas normen opgesteld:

  • Windlasttabellen glas
  • Infosheet verenigbaarheid beglazingskitten met randafdichting
  • Infosheet NEN 3569 over betrouwbaarheidseisen van geplaatst glas
  • Overzicht NPR 3577
  • OAD 2011