Op iedere plek waar gewerkt wordt, op elke werkvloer, zijn risico´s. Deze risico´s hebben betrekking op de veiligheid van personeel en andere betrokkenen bij de arbeid die verricht wordt. Veilig werken is een eerste vereiste, dan is van toepassing bij de bouw maar ook bij vloeren. Het is goed om vooraf te weten wat de risico´s zijn en hoe je een situatie aan kunt pakken. Om ervoor te zorgen dat er veilig wordt gewerkt vindt er een SZW inspectie plaats. We keken naar onderdelen van deze inspectie en naar de methodes die er bestaan om zo veilig mogelijk te werken.

Wie bepaalt de richtlijnen

De richtlijnen voor een veilige werkplek worden bepaald door het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat hier dus om wettelijk vastgelegde richtlijnen die algemeen gelden voor situaties. Er moet dus in de situatie ter plekke worden gekeken hoe de richtlijnen worden toegepast. Dat gebeurt met de onderstaande tools. Het gaat hierbij niet om starre regels maar voor een belangrijk deel ook om bewustzijn bij medewerkers. Ze moeten immers de werkplek en de werkomstandigheden optimaal veilig houden en dat is iets wat van hunzelf uit gaat.

Een RI&E en een PvA

Bij de SZW inspectie komen een paar termen steeds weer terug. Het gaat dan om de termen RI&E en PvA. Deze termen zullen we toelichten. Bij de RI&E hoort het Risico Inventarisatie en Evaluatie. De PvA staat voor het Plan van Aanpak. Dat plan van aanpak is een logisch gevolg van de risico inventarisatie. Bij de risico inventarisatie wordt een opsomming gemaakt van de risico’s op de werkvloer. Het Plan van aanpak is de praktische uitvoering die moet worden gehanteerd om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit is uiteraard per werksituatie weer anders.

De RI&E toegelicht

Bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt gekeken naar de gevaren die er zijn op de werkvloer. Daarnaast wordt er gekeken naar de kans dat deze zullen optreden en naar de gevolgen hiervan voor het personeel. Denk daarbij aan een bedrijf met een zaagmachine. Wat is het gevaar: een medewerker kan tussen de zaag komen te zitten met zijn handen of andere lichaamsdelen. Dan wordt er gekeken: hoe groot is de kans dat dit gebeurt. Als laatste wordt gekeken: wat kunnen de gevolgen zijn? Een gevolg kan zijn blijvend letsel bij het betrokken personeelslid. De drie aspecten die we benoemden heten het risico. De exacte definitie van risico is de kwantificatie van de kans op, blootstelling aan, en gevolgen van een gevaar. De uitkomsten daarvan worden met elkaar vermenigvuldigd. Dat is het risico. Kwalificeren kan ook maar dit is meer een gevoelsmatige kwestie. Dat is dus een minder objectieve manier van het bepalen van een risico.

Een Plan van Aanpak maken

Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken moet er een plan van aanpak worden gemaakt. Er wordt in het plan aangegeven welke maatregelen er worden genomen in de arbeidshygiënische strategie. Er wordt gekeken voor wanneer deze maatregelen moeten vaststaan en moeten worden genomen. Daarbij kijkt men naar de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. Daarnaast wordt vastgelegd wie de uitvoerenden en verantwoordelijken zijn.

Welke werkwijze wordt er gehanteerd bij de RI&E

Een risico analyse wordt gemaakt aan de hand van

de volgende stappen:

  • Er wordt bepaald voor de risico inventarisatie en de uitvoering daarvan. Er wordt een opzet gemaakt.
  • Er vindt overleg plaats op de werkvloer over de planning, wensen en hoe moet worden omgegaan met de informatie die verkregen is.
  • Er wordt informatie verzameld via interviews en vragenlijsten die aan de medewerkers zijn voorgelegd.
  • Er vinden observatierondes plaats door een erkende instantie. Daarbij worden zeer riskante omstandigheden direct gemeld waardoor er onmiddellijk kan worden ingegrepen. Ook vindt er een inspectie van werkplekken, binnen- en buitenterreinen en arbeidsmiddelen en gebouwen plaats.
  • De concept rapportage en het Plan van Aanpak worden besproken waarbij mogelijke beheersmaatregelen aan bod komen.
  • Er wordt een overzichtelijke rapportage gemaakt waarbij de RI&E checklist duidelijk wordt behandeld.
  • Er vindt een presentatie plaats. Deze wordt gegeven aan directie en het management. Ook directe belanghebbenden worden op de hoogte gesteld.
  • Er vindt een projectevaluatie plaats van de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

De praktische uitvoering op de werkplek

Aan de hand van dit rapport wordt er een praktisch plan gemaakt voor de werkplek. Het personeel wordt nu betrokken bij het geheel. Er worden regels opgesteld, voor zover deze er nog niet waren, en er kunnen scholingen plaatsvinden bij het personeel om ze beter te leren omgaan met gevaarlijke situaties. Daarbij mag je denken aan allerlei situaties. Het kan gaan om gevaren in de vorm van gevaarlijke machines zoals eerder omschreven maar bijvoorbeeld ook om gevaren die te maken hebben met chemicaliën en bepaalde gevaarlijke vloeistoffen. Dit zijn zaken die je zelf kan uitvoeren als bedrijf maar je kan er ook een professionele instantie voor inschakelen die dit voor je doet.

Laat jouw werksituatie inventariseren

Zijn er op jouw bedrijf potentiële gevaren en wil je weten waar je op moet letten en hoe je jouw personeel volgens de ARBO wet kan laten werken, schakel dan een professioneel bureau in om onafhankelijk deze analyses te maken. Dit doe je via onderstaande button. Je ontvangt meerdere offertes van erkende bureaus om te vergelijken. Zo zie je in één oogopslag welke leverancier voor jou het beste en betaalbaarste is.