Bedrijfstrainers uit uw regio vergelijken?

Veranderingen doorvoeren is niet iets wat u op een late vrijdagmiddag even in uw bedrijf doorvoert. Er komt nogal wat kijken bij het doorvoeren van veranderingen die uw bedrijf sterker zullen maken. Zeker bij veranderingen zijn er veel aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. En al die aspecten moeten onder de loep worden genomen. De persoon in uw bedrijf die het proces van veranderen zal leiden is zeer gebaat bij een verandermanagement training.

Complexiteit van veranderen

Veranderen is een keten van handelingen die allemaal met elkaar verbonden zijn. Iets wijzigen in het ene proces heeft gevolgen voor het andere proces. Deze aaneenschakelingen van gevolgen zijn ingewikkelde structuren die in een verandermanagement training aan de orde komen. Het spreekt voor zich dat de uitkomst van de veranderingen grote gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf en dat er daarom zorgvuldig moet worden omgegaan met de impact van de veranderingen. De effectiviteit van veranderingen komt uitgebreid aan de orde tijdens een verandermanagement training.

Beter inzicht in uw bedrijf

Het volgen van een verandermanagement training hoeft niet altijd uit te monden in een werkelijke uitvoering van verandermanagement in een bedrijf. De opgedane leerstof kan verhelderend werken in uw kijk op uw bedrijf. U realiseert zich misschien dan dat er misschien helemaal niet zoveel nodig is om bepaalde processen in betere banden te leiden. Dat betere inzicht geeft u energie en motivatie om kleine dingen anders aan te pakken. Die aanpak kan tot grote positieve gevolgen leiden.

Vooraf doelen stellen

Zoals met elke ontwikkeling en verandering in een bedrijf dient u zich eerst bewust te zijn van het doel van de verandering. Is een verandering nodig, en zo ja, waartoe zal het dan leiden? En is die uitkomst van invloed op het bedrijfsresultaat? Deze vragen geven u bij voorbaat al en goed inzicht in de noodzaak van veranderen.

Verandermanagement training kosten

Dat veranderingen geld kosten is een gegeven. De belangrijke vraag is of de kosten wel opwegen tegen het voordeel dat kan worden bereikt. Vooropgesteld dat verandermanagement met name bedoeld is voor grotere bedrijven is het moeilijk aan te geven wat de kosten van verandermanagement zijn. Wel kunnen de kosten van de verandermanagement training redelijk worden vastgesteld. Het volgen van een verandermanagement training kost rond de € 3500,00 tot € 4500,00 afhankelijk van het aantal deelnemers.

Soorten verandermanagement trainingen

Binnen een bedrijf dat verandermanagement wil gaan toepassen is het volgen van een verandermanagement training voor bepaalde medewerkers een must. Dat zal via een opleidingsinstituut plaatsvinden. Een andere optie is het volgen van een opleiding verandermanagement aan een hogeschool. Deze deeltijd studie is iets goedkoper want de bedragen liggen tussen de € 2000.00 en € 3000.00. Binnen een jaar kan de opleiding zijn afgerond.

Verandermanagement training als basis

Om te kunnen en willen veranderen moet eerst duidelijk zijn wat en hoe u wilt veranderen. De kosten van een verandermanagement training zijn veelal een goede investering om eerst te kijken wat de mogelijkheden van verandermanagement zijn. Niet in alle gevallen zal verandermanagement noodzakelijk zijn maar de management training levert in ieder geval vaardigheden op bij uw medewerkers die de kosten meer dan waard zijn.

Bijkomende kosten verandermanagement training

Voor een bedrijf dat een deel van haar medewerkers een training voor verandermanagement wil laten volgen houden de kosten niet op bij enkel de training. Een deel van de training zal tijdens werktijd plaatsvinden en ook moet rekening worden gehouden met reiskosten en verblijfskosten. Deze kosten zijn beheersbaar en de trainingen voegen nog ets extra’s toe aan de motivatie van de medewerkers. Het feit dat de werkgever open staat voor veranderingen en haar medewerkers de kans geeft zich daarin te ontplooien zal de betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf laten toenemen.

Verandermanagement training voordelen

De voordelen van een verandermanagement training zijn legio. De motivatie onder de medewerkers die de training zullen volgen zal toenemen naarmate de medewerkers zich meer en meer bewust worden van de kansen die de verandermanagement training voor henzelf meebrengt. De persoonlijke ontplooiing komt voort uit het gegeven dat een verandermanagement training ook bij de medewerkers kan leiden tot een zelfbewustzijn waar ze in het dagelijkse even veel profijt van kunnen hebben.

Het eindresultaat

Nadat uw medewerkers een verandermanagement training hebben gevolgd wilt u als werkgever en ondernemer graag de implementatie zien van het verandermanagement in uw organisatie. Dat heeft uiteraard enige tijd nodig maar gedurende het proces ziet u de verbeteringen optreden. Die verbeteringen leiden weer tot een structureel beter bedrijfsresultaat. En daar is in eerste instantie natuurlijk wel allemaal om te doen. Verandermanagement levert resultaten voor de lange termijn en de kosten die gepaard gaan met verandermanagement zullen slechts een fractie zijn van de opbrengsten uit betere resultaten.

Overbrengen van kennis

De medewerkers van uw bedrijf die de verandermanagement training volgen zullen veel kennis en vaardigheden opdoen die worden ingezet voor uw bedrijf. Maar deze opgedane kennis en vaardigheden zullen ook verder worden gedeeld in het bedrijf waardoor ook medewerkers die de training niet hebben gevolgd voordeel halen uit de ervaringen van de collega’s. Op deze wijze blijft de kennis in het bedrijf en zullen meer medewerkers de voordelen van verandermanagement inzien. Dat heeft weer als gevolg dat er een breder draagvlak voor veranderingen ontstaat.

Trainingen zijn altijd positief

Het volgen van een training door medewerkers van uw bedrijf zal altijd een positief effect hebben op de sfeer en collegialiteit in uw bedrijf. Het vertrouwen dat u aan uw medewerkers geeft omdat ze zichzelf verder kunnen ontplooien en verbeteren zal bepalend zijn voor hun houding ten opzichte van u en uw bedrijf.

Aandachtspunten

Een succesvolle inzet van een verandermanagement training in uw bedrijf wordt gewaarborgd door het besef bij uw medewerkers dat datgene wat ze doen belangrijk is. Belangrijk voor het bedrijf en daarmee ook belangrijk voor henzelf. Dit gemeenschappelijke doel zal versterkt de grondhouding bij uw medewerkers. Dat besef moet dus wel degelijk aanwezig zijn en dat is een belangrijk aandachtspunt bij een verandermanagement training.

Stimulans vanuit de organisatie

Als medewerkers een training mogen volgen waarmee ze na het afsluiten van de training binnen hun bedrijf effectief en constructief aan de slag kunnen gaan. Maar dan zal het bedrijf wel moeten zorgen voor het kader waarmee de opgedane kennis werkelijk kan worden ingezet. Een van de aandachtspunten voor een verandermanagement training is de mogelijkheid om het traject van verandering na de training ook werkelijk in te kunnen zetten.

Verleggen van verantwoordelijkheden

Als u uw medewerkers opleidt in technieken en vaardigheden die ten goede komen aan het bedrijf als ze ook werkelijk op de juiste wijze worden ingezet zult u als werkgever ervaren dat bepaalde verantwoordelijkheden bij die opgeleide medewerkers kunt en misschien wel dient neer te leggen. Dit loslaten van verantwoordelijkheden is noodzakelijk om de implementatie van de veranderingen goed te laten verlopen. Het is verstandig om dit aandachtspunt goed in beeld te hebben voordat u de verandermanagement training in werking stelt.

Op het juiste moment

Een heel belangrijk aandachtspunt bij een verandermanagement training is het tijdstip waarop u eventueel verandermanagement wilt invoeren. Het kan averechts werken als u medewerkers een training in verandermanagement laat volgen terwijl het toepassen van het verandermanagement in het berdrijf nog lang op zich laat wachten. Als de toepassing volgt op de training zult u het meeste effect van de verandermanagement training ervaren. Ook bij de medewerkers zal de stimulans toenemen als ze de opgedane kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Bekijk ook deze pagina’s:
> Bedrijfstrainers
> HRM training
> Time management training
> Taaltraining
> Persoonlijke ontwikkeling
> Managementtraining
> Leiderschapontwikkeling
> Verkooptraining
> Telefoontraining
> Groepstraining